Clound Hosting Cpanel

Clound Hosting Cpanel

CLOUD HOST 1 – LINUX

10 K * 1 Tháng
10 K * 3 Tháng
9 K * 6 Tháng
8 K * 12 Tháng
7 K * 24 Tháng
1 GB Dung lượng
1  Email
1  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 2 – LINUX

47 K * 1 Tháng
47 K * 3 Tháng
45 K * 6 Tháng
40 K * 12 Tháng
33 K * 24 Tháng
5 GB Dung lượng
10  Email
5  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 3 – LINUX

90 K * 1 Tháng
90 K * 3 Tháng
85 K * 6 Tháng
76 K * 12 Tháng
63 K * 24 Tháng
10 GB Dung lượng
20  Email
10  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 4 – LINUX

119 K * 1 Tháng
119 K * 3 Tháng
113 K * 6 Tháng
101 K * 12 Tháng
84 K * 24 Tháng
15 GB Dung lượng
30  Email
15  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 5 – LINUX

169 K * 1 Tháng
169 K * 3 Tháng
161 K * 6 Tháng
144 K * 12 Tháng
118 K * 24 Tháng
20 GB Dung lượng
40  Email
20  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 6 – LINUX

199 K * 1 Tháng
199 K * 3 Tháng
189 K * 6 Tháng
169 K * 12 Tháng
139 K * 24 Tháng
25 GB Dung lượng
50  Email
20  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí