150,000 Đ
Nửa năm
Cloud hosting plesk 1
Website
1
Email
5
Dung lượng ổ cứng
20G
Bảng giá cụ thể từng thời hạn

 • 28 .000  * 1 Tháng = 117.000đ

 • 28.000 * 3 Tháng = 84.000đ

 • 112 .000 * 6 Tháng = 162.000đ

 • 24.000 * 12 Tháng = 288.000đ

 • 20.000 * 24 Tháng = 480.000đ


Băng thông không dưới hạn
28,000 Đ
Tháng
Cloud hosting plesk 2
Web
5
Email
10
Dung lượng ổ cứng
5G
Bảng giá cụ thể từng thời hạn

 • 28 .000  * 1 Tháng = 117.000đ

 • 28.000 * 3 Tháng = 84.000đ

 • 112 .000 * 6 Tháng = 162.000đ

 • 24.000 * 12 Tháng = 288.000đ

 • 20.000 * 24 Tháng = 480.000đ


Băng thông không dưới hạn
53,000 Đ
Tháng
Cloud hosting plesk 3
Web
10
Email
20
Dung lượng ổ cứng
10G
Bảng giá cụ thể từng thời hạn

 • 53 .000  * 1 Tháng = 53.000đ

 • 53.000 * 3 Tháng = 159.000đ

 • 51 .000 * 6 Tháng = 306.000đ

 • 45.000 * 12 Tháng = 540.000đ

 • 37.000 * 24 Tháng =888.000đ


Băng thông không dưới hạn
76,000 Đ
Tháng
Cloud hosting plesk 4
Web
10
Email
20
Dung lượng ổ cứng
10G
Bảng giá cụ thể từng thời hạn

 • 76 .000  * 1 Tháng = 53.000đ

 • 76.000 * 3 Tháng = 228.000đ

 • 72 .000 * 6 Tháng =432.000đ

 • 64.000 * 12 Tháng = 768.000đ

 • 53.000 * 24 Tháng =1.272.000đ