Create new Support Request

Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho các vấn đề của mình trong kho kiến thức của chúng tôi, bạn có thể gửi một yêu cầu hỗ trợ bằng cách chọn bộ phận thích hợp bên dưới..

 Kinh doanh

Hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, đăng ký, tạo hợp đồng mới

 Kỹ thuật

Bộ phần hỗ trợ khách hàng xử lý các lỗi, hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng dịch vụ