Thông báo

Thông báo về việc ngưng cung cấp proxy cho khách để đăng nhập vào gleam.io

  • 23rd Tháng 12 2021
Thông báo về việc ngưng cung cấp proxy cho khách để đăng nhập vào gleam.io Do tình hình gleam.io thực hiện chặn theo số hiệu mạng. Tức là chặn tất cả các ip của một nhà cung cấp nào đó. Và họ đã thực hiện chặn tất cả các ip của chúng tôi. Hiện giờ còn một phần nhỏ ...
Continue reading

Thông báo về việc cung cấp Proxy

  • 30th Tháng 6 2021
Chào Quý khách Trước khi cấp proxy cho Quý khách. Chúng tôi muốn biết rằng Quý dùng proxy cho dịch vụ gì? Vì hiện tại các dãy ip mà chúng tôi đang có. Một số dịch vụ đã ban(Khóa) các dãy ip này.  Nếu các bạn dùng cho việc nuôi tài khoản Coinlist thì chúng tôi xin dừng cung ...
Continue reading