Clound Hosting Plesk

Clound Hosting Plesk

Cloud hosting plesk 2

28 K * 1 Tháng
28 K * 3 Tháng
27 K * 6 Tháng
24 K * 12 Tháng
20 K * 24 Tháng
5 GB Dung lượng
10  Email
5  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

Cloud hosting plesk 3

53 K * 1 Tháng
53 K * 3 Tháng
51 K * 6 Tháng
45 K * 12 Tháng
37 K * 24 Tháng
10 GB Dung lượng
20  Email
10  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí

Cloud hosting plesk 4

76 K * 1 Tháng
76 K * 3 Tháng
72 K * 6 Tháng
64 K * 12 Tháng
53 K * 24 Tháng
15 GB Dung lượng
30  Email
15  Website
Không giới hạn Băng thông
PositiveSSL Miễn phí